• quote1
Đạo Tràng Tịnh Tông Orange County hoan hỷ thông báo đến Quý Liên Hữu và các bạn:

    Đạo Tràng xin kính cúng dường quyển "Văn Phát Nguyện Sám Hối", được biên soạn từ những lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không. Quý Liên Hữu và các bạn có thể liên lạc trực tiếp với Đạo Tràng qua email lienlac@tinhtonghochoi.org để thỉnh sách. Trong email, xin cho Đạo Tràng biết tên, địa chỉ người nhận và số lượng. Sách sẽ được gởi đến tận nhà.
    Vì khả năng có hạn, Đạo Tràng chỉ có thể gởi sách trong nước Mỹ. Thành thật cáo lỗi . Quý Liên Hữu và các bạn ngoài nước Mỹ có thể đọc hoặc in sách trong mục Kinh Sách, đề mục 11. "Nghi Thức, Kệ Tụng, Pháp Sự, v.v...", và nhấn vào "Văn Phát Nguyện Sám Hối (sách)" bên phải.

Kính báo