Hộ Niệm
flare  HỎI: Nói rằng người niệm Phật, ai ai cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng tôi thấy rất nhiều người xuất gia, tại gia, thường ngày ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây phương, vậy mà đến lúc lâm chung thì mê muội tán loạn, rất ít người thật sự vãng sanh. Tại sao lại như thế?

ĐÁP: Những người ấy do lúc lâm chung không đầy đủ nhân duyên. Nếu lúc lâm chung được đầy đủ nhân duyên thì mười người tu vãng sanh được mười, người, trăm người tu được vãng sanh trăm người, ngàn vạn người tu được vãng sanh ngàn vạn người.
Trích "Hành Trang Cho Ngày Cuối - Sức Chung Tu Tri" - Pháp sư Thế Liễu


flare  Ngay cả người lúc thường ngày chưa biết Tín Nguyện Niệm Phật cầu sanh Tây Phương; nhưng khi lâm chung, nếu gặp được thiện hữu khai thị dẫn dắt khiến họ sanh lòng Tin Nguyện Niệm Phật cầu sanh Tây phương, những người trong gia đình đều không đau buồn khóc lóc và không than vắn thở dài, lại như pháp mà giúp đỡ họ niệm Phật, thì người này nhất định sẽ được vãng sanh Tây phương.  Nên biết rằng lẽ cốt yếu để vãng sanh Tây phương tuy ở nơi tâm niệm rốt sau của mình làm chủ, nhưng cũng rất chú trọng pháp trợ niệm.

Trích "Hành Trang Cho Ngày Cuối - Sức Chung Tu Tri" - Pháp sư Thế Liễu