Kinh Sách

"Như Lai xuất thế: Khó gặp, khó thấy.  Kinh đạo chư Phật: Khó được khó nghe.  Gặp thiện tri thức, nghe pháp hành được: điều này cũng khó.  Nếu nghe kinh này, tin ưa, thọ trì là khó trong khó, không gì khó hơn."
Trích Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 45