Kinh Sách

"Giả sử cúng dường Hằng sa Thánh. Không bằng kiên dũng cầu Chánh Giác."
Trích Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 4