Kinh Sách
[Tụng Kinh:]
Nếu muốn tùy sức chứng được lợi ích thật sự, phải chí thành khẩn thiết, thanh tịnh ba nghiệp.  Trước hết đoan tọa một lát để thân tâm ngưng lặng, rồi sau đấy mới lễ Phật, tụng ra tiếng, hoặc chỉ thầm đọc.  Hoặc lễ Phật rồi đoan tọa một chút, sau đấy mới mở Kinh ra. Cần phải ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh như đối trước Thánh dung, đích thân nghe viên âm, chẳng dám chớm một niệm lười nhác, cũng không dám khởi một niệm phân biệt. Đọc thẳng từ đầu đến cuối, bất luận dù văn hay nghĩa đều nhất loạt không dụng công để hiểu.
Đọc Kinh như thế, người lợi căn liền có thể ngộ được lý Nhị-Không, chứng pháp Thật-Tướng. Nếu như căn cơ độn, kém, cũng có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Lục Tổ nói: Chỉ xem kinh Kim Cang liền có thể minh tâm kiến tánh”, tức là nói đến cách xem như vậy đó. Vì thế nói “chỉ”. Có thể xem như thế thì xem Kinh Đại Thừa nào cũng có thể minh tâm kiến tánh, há phải riêng gì Kinh Kim Cang là như vậy!
Ấn Quang Văn Sao Chánh Biên, Quyển 1 - Thư trả lời cư sĩ X... ở Vĩnh Gia