Đại Sư Hành Sách
"Hành Sách Ðại Sư, tự là Triệt Lưu, người đời nhà Thanh, con của một bậc lão nho ở vùng Nghi Hưng. Năm hai mươi ba tuổi, ngài thế phát xuất gia với Nhược Am Hòa Thượng ở chùa Lý An. Niên hiệu Khang Hy thứ hai, ngài cất am ở núi Pháp Hoa, bên bờ sông Tây Khê tại Hàng Châu, chuyên tu Tịnh Ðộ. Ðến năm Khang Hy thứ chín, Ðại Sư trụ trì chùa Phổ Nhân, Ngư Sơn, đề xướng thành lập Liên Xã được 13 năm. Học giả các nơi hưởng ứng tu tập rất đông. Ngài từng khuyên phát lòng tin chân thật rằng: Phần đông người tu tập xưa nay đều ưa thích Niệm Phật Tam Muội. Tuy nói quả cao để tu tiến, mà sau ít được thành công. Ấy bởi do tín nguyện không chuyên, nên chẳng thể đồng về cảnh Tịnh"... (Xin xem tiểu sử ở đây)