Đại Sư Ngẫu Ích
Đại sư Trí Húc (1599-1655), tự Ngẫu Ích, người đời nhà Thanh. Đại sư hoằng truyền Tịnh Độ qua nhiều nơi, sau đó trụ ở Linh Phong. Ðại Sư từng khai thị rằng: “Pháp môn Tịnh Ðộ không có chi lạ kỳ đặc biệt, yếu điểm chỉ là tin sâu, nguyện thiết và gắng sức thật hành mà thôi. Phật dạy: "Nếu người nào chuyên niệm A Di Ðà, chính là Vô thượng thâm diệu Thiền". Trí Giả đại sư bảo: "Niệm Phật Tam Muội là vua trong các môn Tam Muội". Tổ Vân Thê cũng nói: "Một câu A Di Ðà Phật bao trùm tám giáo, trọn nhiếp năm tông"... (Xin xem tiểu sử ở đây)