Nhân Quả - Báo Ứng
Đại Sư Ấn Quang nói về nhân quả:

    ♦ Muốn niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì phải biết nhân, hiểu quả, những gì thân làm, những gì tâm nghĩ phải hợp với Phật. Nếu trái nghịch Phật, dù có niệm Phật cũng khó vãng sanh! Đó là vì đạo cảm ứng chẳng tương giao!
Ấn Quang Văn Sao Chánh Biên, Quyển 1 - Thư trả lời cư sĩ Uông Mộng Tùng

    ♦ Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không có vọng tâm, quyết chẳng có mộng cảnh. Đấy là lời bàn luận quyết định không thay đổi được! Tâm thiện - ác và sự tu trì là Nhân, được quả báo thiện - ác và quả báo tu trì là Quả. Các hạ có tin hay không? Vọng tâm làm nhân cho mộng nên được mộng cảnh. Cái tâm niệm Phật là nhân để thành Phật, gần là được vãng sanh Tây Phương, xa là rốt ráo viên thành Phật đạo.
Ấn Quang Văn Sao Chánh Biên, Quyển 2 - Thư trả lời cư sĩ Cố Hiển Vi

    ♦ Một pháp nhân quả chính là lò luyện lớn lao để nung phàm luyện thánh của thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian. Nếu thoạt đầu chẳng xét thấu nhân quả thì sau khi thông Tông, thông Giáo, vẫn còn có chuyện hiểu lầm nhân quả. Hễ hiểu lầm nhân quả thì đọa lạc ắt có phần, không do đâu siêu thăng được! Đừng cho lý này là thiển cận rồi coi thường. Như Lai thành Chánh Giác, chúng sanh đọa tam đồ đều chẳng ra ngoài nhân quả.
Ấn Quang Văn Sao Chánh Biên, Quyển 2 - Thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên