Thầy Thích Chân Hiếu
Để được như Tổ Vĩnh Minh từng nói: "Vạn người tu, vạn người về", ngoài việc học và hành theo lời dạy của chư Tổ, Cao Tăng, Thiện Tri Thức thì chúng ta không thể bỏ qua được những bài giảng của Thầy Thích Chân Hiếu. Về "Lý", Thầy chỉ chú trọng vào những Tinh Yếu, Trọng Tâm của pháp môn Tịnh Độ. Về "Sự", Thầy giảng rất tỉ mỉ về phương pháp Niệm Phật - niệm sao cho thật đúng. Những lời dạy của Thầy hoàn toàn y theo lời dạy của chư Tổ, Cao Tăng, Thiện Tri Thức và kinh nghiệm tu hành của chính Thầy.