Pháp Sự - Tán Tụng
Thế giới duyên gì tên Cực Lạc?
Chỉ vì các khổ chẳng hề xâm!
Nẻo về, nếu muốn tìm cho được,
Hãy đối trần lao, liễu tự tâm.
...

Các khổ đều từ tham dục khởi.
Từ đâu dục khởi, biết chăng là?
Do quên tự tánh Di Đà Phật,
Dị niệm lăng xăng trọn hóa ma.
...

Hạnh đầy đủ thì giống như người đầy đủ mắt, Nguyện như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc. Nương theo ánh sáng chiếu tỏ mà thấy phân minh, hành giả mới hòng thấu hiểu tiền cảnh. Do vậy, người niệm Phật nếu không phát nguyện vãng sanh, dẫu có công hạnh cũng trở thành đặt bày hư huyễn, vì không thuận theo Phật vậy.
Trích từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm