Thông Báo
Kính thông báo cùng quý Phật tử và quý bạn.

I. TAM THỜI HỆ NIỆM & LỄ ĐẠI HỒI HƯỚNG
  1. Chủ Lễ:  Pháp Sư Ngộ Hòa
  2. Thời gian:  Ngày 17, 18, 19 Tháng 4, Năm 2020
  3. Địa điểm:  Hội Trường 7732 Garden Grove Blvd, Westminster, CA 92683


II. CÚNG DƯỜNG SÁCH


    Đạo Tràng xin kính cúng dường quyển "Văn Phát Nguyện Sám Hối", được biên soạn từ những lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không và quyển "Nhật Mộ Đồ Viễn" của Pháp Sư Thích Tự Liễu. Quý Liên Hữu và các bạn có thể liên lạc trực tiếp với Đạo Tràng qua email lienlac@tinhtonghochoi.org để thỉnh sách. Trong email, xin cho Đạo Tràng biết tên, địa chỉ người nhận, tên sách và số lượng. Sách sẽ được gởi đến tận nhà.
    Đạo Tràng sẽ luôn luôn có 2 quyển sách này để cúng dường. Tuy nhiên, vì khả năng có hạn, Đạo Tràng chỉ có thể gởi sách trong nước Mỹ. Thành thật cáo lỗi . Quý Liên Hữu và các bạn ngoài nước Mỹ có thể đọc hoặc in sách trong mục Kinh Sách, quyển "Nhật Mộ Đồ Viễn" có trong đề mục "10. Các Tác Giả Khác", và quyển "Văn Phát Nguyện Sám Hối" trong đề mục "11. Nghi Thức, Kệ Tụng, Pháp Sự, v.v...".